Katalog zboží
Kontakt

info@naradi-arco.cz
tel. : 577 341 491

Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ludmila Jadavanová - ARCO, IČ: 45687170, se sídlem Nad Cihelnou 863, 76321 Slavičín, (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Nad Cihelnou 863, 76321 Slavičín

email: info@naradi-arco.cz

telefon: +420 577 341 491

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy - Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa fakturační, adresa doručovací, u podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby název obchodní firmy, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, které nezbytně potřebujeme k plnění kupní smlouvy (dodání zboží, zasílání daňových dokladů, zasílání oznamovacích emailů o stavu zakázky, vedení reklamačního řízení, dodržení práv plynoucích ze záruky, atd.).
  • vedení účetnictví - Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy.

  • při využívání našich webových stránek, ukládáme technické údaje o zařízení a prostředcích, které k přístupu na náš web využíváte. Tyto data používáme pouze ke statistickým účelům.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje, která nám poskytnete, jsou zaopatřena takovým technickým zabezpečením, aby byla zabezpečena jejich bezpečnost a měli k ní přístup pouze oprávněné osoby, které musí nezbytně s daty nakládat pro vyřízení Vaší objednávky a dalšího plnění. Přístup k osobním údajům osobami zprostředkovávajícím údaje našich zákazníků je umožněn pouze v nezbytném rozsahu a omezenému počtu zaměstnanců.

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje využíváme výlučně pro plnění obchodní smlouvy a statistickým účelům. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb třetích stran, se kterými dochází k výměně dat v nezbytně nutném rozsahu. S těmito třetími stranami, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

V tomto smyslu proto mohou být osobní údaje předávány přepravní společnosti (Česká pošta s.p.) a pro účely analytické a statistické (Google Czech Republic, s.r.o.)

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na výše uvedené adresy

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.