Katalog zboží
Kontakt

info@naradi-arco.cz
tel. : 577 341 491

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://naradi-arco.cz/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ludmila Jadavanová - ARCO, Nad Cihelnou 863, 76321 Slavičín, IČ: 45687170. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

 • spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2. Kupní smlouva

Objednávka vzniká vyplněním objednávkového formuláře kupujícím. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Před odesláním objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí. Po odeslání objednávky je objednávajícímu zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky na e-mail, který uvedl (nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření smlouvy). Kupní smlouva je uzavřena až doručením potvrzení o zpracování objednávky na e-mail kupujícího.

Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodě http://naradi-arco.cz/, není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy (ten činí až kupující svou objednávkou). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, v případě zjevné chyby v ceně zboží (to je pokud je cena zjevně jiná než je pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že taková situace nastane, prodávající kupujícího o této situaci informuje za účelem dohody o dalším postupu. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

3. Dodací podmínky

Termín dodání zboží v případě, že je na skladě, je 2 - 4 dny (zboží je obvykle expedováno do 24 hodin), pokud není skladem tak 3-7 dnů. V případě, že je zboží hrazeno bankovním převodem jsou odeslány informace (výzva) k platbě až je zboží připraveno v provozovně a dodací lhůta začíná běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Je třeba, aby byla částka připsána na účet nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení platebních údajů, v opačném případě lze považovat objednávku za zrušenou. O termínech dodání zboží se můžete informovat e-mailem na info@naradi-arco.cz nebo telefonicky na čísle 577 341 491 (viz. kontakt).

Dopravu zboží zajišťuje prodávající a to jen na území ČR. Ceník dopravy je platný pro objednávky do 30 kg (v případě objednávky nad 30 kg bude výše dopravného dodatečně upřesněna dle hmotnosti objednaného zboží).

Ceny dopravy a způsoby doručení zde.

Zboží je také možné vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího, ale až po obdržení potvrzení, že zboží je v provozovně připraveno k odběru. Zboží je v provozovně připravené po dobu 5 pracovních dnů, poté je objednávka automaticky zrušena.

Převzetí zboží

Jestliže zjistíte, že obal zásilky je hrubě poškozen (protrhnutý, promáčknutý, prořezaný obal atd.) můžete odmítnout takový balík převzít. V případě zjevného poškození balíku můžete při doručení zkontrolovat jeho obsah. Doručující zaznamená tuto kontrolu do protokolu, který vyhotoví společně s Vámi. Jestliže převezmete zvenčí neporušený balík a po jeho otevření zjistíte, že obsah je poškozen, tak v případě dopravy přepravní službou reklamaci uplatníte neprodleně přímo u nás. V případě dopravy Českou poštou můžete uplatnit reklamaci na kterékoliv poště, kde je možné reklamační řízení zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky (zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem).

4. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat nejpozději do 14. dnů od převzetí věci. Zboží se zasílá na adresu: Ludmila Jadavanová - ARCO, Mladotické nábřeží 751, 76321 Slavičín.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s dokladem o koupi (nebo kopií dokladu), nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, opotřebené či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Peněžité prostředky přijaté od kupujícího (to je kupní cena za zboží plus náklady spojené s dodáním – jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání který nabízí ) budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávájícím (odstoupeni_spotrebitele_od_kupni_smlouvy.pdf).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před plynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; na dodávku novin, periodik a časopisů.

5. Záruční a reklamační podmínky

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, výměnu součásti nebo odstoupení od smlouvy má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 • pro uplatnění reklamace by měl kupující předložit kopii faktury a originál záručního listu, případně prokázat existenci kupní smlouvy jiným vhodným způsobem. Záruku nelze uplatnit v případech, kdy zboží bylo poškozeno neodborným zacházením nebo nebyly dodrženy podmínky užívání určené výrobcem.
 • pro zahájení reklamace je třeba nahlásit reklamační událost. Reklamační událost by měla být přiložena písemně k reklamovanému zboží. Reklamované zboží je třeba doručit do provozovny, sídla společnosti nebo autorizovaného servisu.
 • vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 • o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této doby má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 • spotřebitel má právo na úhradu veškerých nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
 • na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tyto reklamační podmínky, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi pro úspěšném splnění smlouvy. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vyřizování stížností zajišťuje prodávající na elektronické adrese info@naradi-arco.cz

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.března 2016.

Předchozí verze obchodních podmínek

Obchodní podmínky platné do 29.02.2016 (PDF)

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 (PDF)